top of page

T.C
YARGITAY
4.CEZA DAİRESİ 
ESAS NO.2013/16098 
KARAR NO.2015/30229 
KARAR TARİHİ.01/06/2015


>SİLAHLA TEHDİT SUÇU--GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI--FİKRİ İÇTİMA


TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 106
TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 43
TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 44
TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 170
“İçtihat Metni”

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
1-Sanıklara yükletilen tehdit, mala zarar verme ve 6136 sayılı Kanuna aykırılık eylemleriyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemlerin sanıklar tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,
Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunlarda öngörülen suç tiplerine uyduğu,
Sanıkların, eylemlerini birlikte ve birden fazla mağdura karşı gerçekleştirdiklerinin anlaşılması karşısında, TCK’nın 106/2-c ve 43. maddeleri uygulanmamış ise de, karşı temyiz olmadığından bozma yapılamayacağı,
Eleştiri dışında cezaların kanuni bağlamda uygulandığı,
Anlaşıldığından sanıklar E.. B.. ve Y.. K..’un ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,

2-Sanıklar hakkında genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan kurulan hükümlere yönelik temyize gelince,
Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;
Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun Dairemizce de benimsenen 06.07.2010 tarih ve 8-51/162 sayılı kararında belirtildiği üzere; sanıkların, önceden tartıştıkları gazino çalışanlarını tehdit amacıyla mekana doğru rastgele ateş etmesi şeklinde gerçekleşen eylemlerinin hukuki anlamda tek fiil olduğu ve tek fiil ile hem silahlı tehdit hem de genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçlarının oluştuğu gözetilerek, TCK’nın 44. maddesi gereğince daha ağır cezayı gerektiren TCK’nın 106/2-a maddesinde tanımlanan silahlı tehdit suçundan cezalandırılması ile yetinilmesi gerekirken, ayrıca aynı Kanunun 170/1-c maddesi uyarınca hükümlülük kararı verilmesi,

Kanuna aykırı, sanıklar E.. B.. ve Y.. K..’un temyiz nedenleri ve tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 01/06/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

bottom of page